fbpx
patika_partner_slider-02

Adatkezelési Szabályzat

Cégnév: Patikapartner Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9
Adószám: 13299482-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-728171

a továbbiakban, mint Társaság.

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza Az
EURÓPAI PARLAMENT és A TANÁCS (EU) 2016/679. számú ÁLTALÁNOS
ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK – (elfogadva: 2016. április 27., hatályba lépés: 2018.
május 25.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – való megfelelés céljából.

TARTALOMJEGYZÉK

A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés
2. A Szabályzat célja
3. A Szabályzat hatálya
4. Fogalommeghatározások

B) AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

5. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
6. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

C) SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

7. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
8. Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
9. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
10. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
11 Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

D). JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

12. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
13. Kifizetői adatkezelés
14. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

E) ADATFELDOLGOZÁS

15 A Társaság adatfeldolgozói

F) ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

16. Adatbiztonsági intézkedések

G) ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

17. Az adatvédelmi incidens fogalma
18. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
19. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

H) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

20 Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól
21.Részletes tájékoztatás az érintett jogairól

I) AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
INTÉZKEDÉSEI

22. Intézkedések az érintett kérelme alapján

J) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. A Szabályzat megállapítása és módosítása

A)
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés

A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok,
meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A Patikapartner Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról;
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.);
– 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.);

2. A Szabályzat célja

1. A Szabályzat célja azon szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek
biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen a hatályos adatvédelmi
jogszabályok rendelkezéseinek.

2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes
adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság általi igazolására
szolgáljon.

3. A Szabályzat hatálya

(1) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi
kezelésére terjed ki.

(2) A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy
elérhetőségére vonatkozó adatokat.

4. Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke
tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez
ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

B)
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

5. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkérő lapon kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának
megtekintése során az érintett bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, valamint bármely egyéb
olyan nyilatkozat vagy tevőleges magatartás, amely az adott összefüggésben az érintett
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az
előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást
az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás
iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett
hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet,
kötelező erővel nem bír.

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.

(8) A Társaság az általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján a láblécben elérhetővé teszi
az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e nyilvánosan is elérhető
formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen
tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. §
(5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.

(9) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az
adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az
érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi
kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi
információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával
is.

6. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés

Amennyiben van egy alapul szolgáló jogos érdek, melynek védelmét a jog elismeri.

C)
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

7. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött
természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító
jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány
számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét,
bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők,
szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés
megszűnését követő 5 év.

(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben
is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. A
természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét a
Társaság maga állapítja meg.

8. Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail
címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés
teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság üzleti
partnerei,ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 5 évig.

9. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell
tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a
tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(2) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az
oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által
kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e
funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló
a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
Weboldalunk sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt a többi
látogatótól, ezáltal jobb, személyre szabottabb felhasználói élményt nyújthassunk Önnek. A
sütik nem ártalmasak az Ön böngésző eszközére. A sütik önmagukban nem tartalmaznak olyan
információkat, amelyek Önt személyesen azonosítják. Weboldalunk használatával Ön
beleegyezik a sütik alkalmazásába ennek a Szabályzatnak megfelelően.

(3) A sütik kezelése
A legtöbb böngésző alapértelmezésként fogadja a sütiket. Beállíthatja, hogy böngészője minden
süti érkezésekor figyelmeztesse, vagy azt, hogy minden süti legyen letiltva. Ezt a böngészője
beállításain keresztül lehet elvégezni, amelyről további információt böngészője súgójában talál.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik törlése, vagy azok alkalmazásának tiltása miatt előfordulhat,
hogy nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve a weboldal a
tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

10. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet adatkezelő által előre történő bejelölése. Hírlevélre feliratkozás történhet papír alapú hozzájáruló nyilatkozat aláírásával is. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, továbbá írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

Az adatkezelés célja:
Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

A kezelt adatok köre:

-név
-e-mail cím
-ip cím

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás időtartama végéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

11. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook
oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalán, illetve a Facebook oldalán felett kérdés nem minősül

hivatalosan benyújtott panasznak.
(3) A Társaság Facebook oldalán, a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem
kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebookra a felhasználók által közzétett/feltöltött, jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből
adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó
problémáért.

D)
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

12. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-
a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az
utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően
az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő,
az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

13. Kifizetői adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a
titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§)
és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek
teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási
(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

14. Adatkezelés pénzmosás megelőzése kötelezettségének teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása
megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a
tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott
adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és
utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét,
ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet
igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

E)
ADATFELDOLGOZÁS

15. A Társaság adatfeldolgozói

· Weboldalunk: www.patikapartner.hu
· BITheroy Kft. (Székhely: 1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 118., Cégjegyzékszám:
01-09-877647) – A patikapartner.hu tárhelyszolgáltatását végzi. A honlapon keresztüli
hírlevél feliratkozások esetén tárolja a feliratkozási folyamat során megadott adatokat
/név, emailcím, feliratkozás forrása/. További információ az adatkezeléssel
kapcsolatban: http://bitheory.hu/inform.html
· Google Analytics. www.patikaparner.hu portálon a látogatottság adatait elemző
rendszer. Az adatok megőrzése 50 hónapig történik. További információ az
adatkezelésről: www.google.com/analytics

F)
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

16 Adatbiztonsági intézkedések

(1) A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., rendelkezéseinek
érvényre juttatásához szükségesek.

(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal
a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes
adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján
végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek
hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki
vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
(6) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

(7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat
tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.

(8) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

G)
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

17 Az adatvédelmi incidens fogalma

(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon
elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása,
ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások,
honlap feltörése.

18 Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a
Társaság vezetőjének feladata.

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és
ezeket folyamatosan elemezni kell.

(3) Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során
adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét.

(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói
jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán,
amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló
eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi és
működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során
azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van
szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat
be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését
alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a
károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

(8) Az adatvédelmi incidens indokolatlan késlekedés nélkül, de legkésőbb az észlelésétől
számított 72 órán belül jelenteni kell a felügyeleti hatóságnak.

19 Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell
őrizni.

H)
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a Rendelet
18. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet
a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.

J)
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.

23. A Felügyeleti Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Közzétéve: 2019. január 20. napján

Segíthetünk?

Kérjen ajánlatot kollégánktól

+36 20/362-3919

Patikapartner

A weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa! A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás